Privacybeleid:

Bij Fysio Frankenhof hechten wij veel waarde aan de privacy van onze patiënten. Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van start. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Fysio Frankenhof. Voor vragen over ons privacybeleid verwijzen we u naar onze collega Liselot de Bruijn.

Welke gegevens worden vastgelegd?
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• De naam van uw andere zorgverleners; huisarts, specialist
• Tijdstip van uw afspraak;

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen:
- De meeste gegevens worden via het intakegesprek met u en de fysiotherapeut verkregen. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee, zodat wij u kunnen identificeren.
- Binnen een maand nauw aanmelding bij Fysio Frankenhof, wordt aan de hand van uw BSN nummer en andere NAW gegevens uw verzekeringgegevens gecheckt. Dit gebeurt via Vecozo
- Soms hebben wij aanvullende gegevens (bijvoorbeeld uitslagen van röntgenfoto’s s of andere onderzoeken) nodig van een arts of specialist. Wij vragen u altijd eerst mondeling toestemming om contact op te nemen met een andere zorgverlener.
Gegevens die worden verstrekt aan:
Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie zich heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moeten wij een dtf bericht naar de huisarts sturen. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of wij u behandelen, extra informatie nodig hebben van de huisarts, of u doorverwijzen naar de huisarts. Ook als we de behandeling afronden stellen wij de (huis)arts op de hoogte dmv een eindverslag.
Met de huisarts hebben we een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd lifeline en Zorgmail.
Met andere big-geregistreerde zorgverleners communiceren we via SIILO. Deze app voldoet aan de hoogste compliance eisen in de gezondheidszorg. Siilo voldoet aan de eisen van GDPR (DSGVO/AGD), ISO 27001, HIPAA e Privacy, NHS DSP Toolkit en Information Governance Toolkit, DCB 0129, en NEN 7510, 7512 & 7513

Mochten wij informatie verschaffen aan een arts of specialist waar wij geen beveiligde verbinding mee hebben, dan geven wij u de brief op papier mee, of wij sturen het ( met uw toestemming) naar uw e-mailadres.
Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan QDNA. Dit iso-gecertificertificeerde bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klantervaringsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.
Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door ons gestelde diagnosecode. Zij hebben geen inzage in de inhoud van het patiëntendossier. Ook kunnen zij audits uitvoeren.
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Indien de patiënt minderjarig (<18) is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.

Op welke wijze worden gegevens beveiligd en wie zijn de verwerkers?

Fysio Frankenhof heeft een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld. Met onder andere dit beleid voldoen we aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van start gaat.
Wij stellen u altijd op de hoogte van deze verslaglegging.
Als u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts (DTF ofwel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) zullen wij de huisarts op de hoogte brengen van het feit dat u in behandeling bent gekomen. Dit doen we via een beveiligd mailingsysteem, genaamd Lifeline.
Al deze gegevens worden door ons verwerkt in het patiëntenvolgsysteem van Intramed. Dit patiëntenvolgsysteem wordt gestart en opgeslagen op een externe, goed beveiligde serveromgeving van het bedrijf Comvio. Beide pakketten voldoen aan de Norm voor informatiebeveiliging (NEN 7510).
Daarnaast maken we gebruik van een huiswerkoefeningen app: MijnZorgapp. Om u huiswerkoefeningen en afspraakgherinneringen te sturen, gebruikt dit app systeem uw telefoonnummer en of e-mail adres. U geeft toestemming tot verwerking van deze gegevens als u de app installeert.
Uiteraard hebben we met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst getekend.
Soms heeft u een papieren verwijsbriefje van uw huisarts meegekregen. Deze verwijsbrief wordt door ons opgeslagen in een papieren map. Deze map wordt in een afgesloten kast bewaard op de praktijk.
Rechten patiënt:
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten aan u als betrokkene. Wij willen u wijzen op het feit dat u de volgende rechten heeft:
• het recht op informatie over de verwerkingen;
• het recht op inzage in zijn gegevens;
• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• het recht op beperking van de gegevensverwerking;
• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
• het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
• het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartijd gegevens:
Wij zijn verplicht om medische gegevens tenminste 15 jaar te bewaren. Papieren documenten worden na deze tijdzorgvuldig vernietigd. Behandeldossiers worden gewist.

Verklaring geen gegevens buiten de EU.
Geen van uw gegevens worden zonder uw toestemming verstrekt aan derden. Uw gegevens gaan uiteraard in geen geval buiten de EU.
Klachten:
Heeft u vragen of klachten over dingen die betrekking hebben op uw privacy in de praktijk? Dan kunt u dat bespreken met uw fysiotherapeut. Liselot de Bruijn is de privacybewaker binnen Fysio Frankenhof. Bij een verdere afwikkeling van een klachtprocedure ten aanzien van uw privacy verwijzen wij u naar onze klachten regeling van de WKKGZ.

Contactgegevens

Fysio Frankenhof
Karel de Grotestraat 32
3962CL 
Wijk bij Duurstede
Info@fysiofrankenhof.nl